Plastikkirurgi Läkarhuset Uppsala

 

Version

Aktuell version 2023-08-20

 

 

Styrande dokument

Som del av Region Uppsala är vår mottagning bunden av Region Uppsalas styrdokument. Här listar vi några av de mest centrala policydokumenten. För mer information se även Styrdokument i Region Uppsala.

 

Patientsäkerhetsstrategi

 

Kvalitetspolicy

 

Likabehandlingspolicy

 

 

Patientenkät
När Du kommer på besök som patient till oss ges möjligheten att ge återkoppling genom att fylla i en anonym elektronisk enkät. Inga personuppgifter eller mejladresser sparas när Du fyller i enkäten. Patientenkäten används i uppföljnings-och statistiksyfte för att utveckla och förbättra vår verksamhet samt framställa statistik om vården, utvärdera, kvalitetssäkra samt utveckla verksamheten och den vård som ges till patienter enligt Patientdatalagen (2 kap 4 § p. 4-6).

 

 

Hantering av vävnadsprov 
Vid borttagning av hudförändringar kan vävnadsprov skickas in för mikroskopisk undersökning. Det är mycket värdefullt för Din behandling att Dina prov kan sparas, t.ex. för att vid behov kunna göra specialundersökningar eller att kunna skicka vidare prov till annan specialist för bedömning. Enligt lag får Du som patient ta ställning till om Dina prov får sparas. Vi rekommenderar av säkerhets skäl att Du samtycker att spara prov tills vidare, eftersom de kan behövas för Din framtida vård. Du kan dock när som helst återkalla Ditt beslut. Du kan hitta mer information på biobanksverige.se och 1177.se

 

 

Kvalitetsregister
Målet med alla kvalitetsregister är att förbättra patientsäkerheten, att följa upp vårdens resultat och säkerställa vårdkvalitet. Patientuppgifterna i kvalitetsregister har samma sekretesskydd som vanliga medicinska journaler och Du har samma patienträttigheter  (se Personuppgiftslagen 1998:204 och Patientdatalagen 2008:355.). Detta innebär bland annat att Du som patient har rätt att få veta om och vad som är registrerat om Dig i kvalitetsregister och vem som har tillgång till dessa uppgifter.

 

 

Nationella cancerregistret
Vi är skyldiga att i förekommande fall att rapportera elakartade hudförändringar till det nationella cancerregistret. 

Cancerregistret är ett hälsodataregister på Socialstyrelsen. Syftet är att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändringar över tid. Cancerregistret utgör en viktig källa för statistik, för planering och möjliggör internationella jämförelser. Informationen i registret används också för forskning.

Även vissa tillstånd som är godartade, förestadiet till elakartad eller med oklar malignitetspotential samt stark misstanke på elakartad förändring ska rapporteras.

 

 

Nationellt kvalitetsregister för bröstimplantat (BRIMP)
Kliniken rapporterar alla operationer med bröstimplantat i det nationella kvalitetsregister för 
bröstimplantat, BRIMP. Din medverkan i BRIMP är frivillig och har ingen påverkan på Din behandling. Du som patient har rätt att när som helst bli borttagen ur BRIMP utan att Du behöver motivera varför.

 

 

Information i Din Journal på 1177.se
Tyvärr är vi inte ännu anslutna till Region Uppsalas elektroniska journalsystem (Cosmic). Vårt journalsystem är helt separat och därför kommer Du inte kunna se journalanteckningar eller provsvar när Du loggar in i Din journal på 1177. Om Du har fått en remiss till oss, så kommer Din inremitterande vårgivare att få ett skriftligt remissvar från oss samtidigt som vi informerar Dig om resultatet av behandlingen (muntligt, via telefon eller skriftligt).

 

 

Personuppgiftspolicy
Vår plastikkirurgiska mottagning är engagerad i att säkerställa integritet och skydd av Dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar Dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordningen, EU:s allmäna dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Intergritetsskyddsmyndigheten, IMY.se, har sammaställt de 99 artiklar, som är centrala i dataskyddförordningen här.

 

1. Insamling av personuppgifter:
Vi samlar in personuppgifter som Du frivilligt tillhandahåller oss vid bokning, konsultation eller behandling. Dessa kan inkludera namn, kontaktinformation, medicinsk historia och bilder för bedömning. Som vårdgivare och personuppgiftsansvarig behandlar vi Dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, patientdatalagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården samt annan tillämplig lagstiftning. Vi måste behandla hälsouppgifter (känsliga personuppgifter) för att kunna tillhandahålla våra tjänster till Dig som patient och för att kunna upprätthålla våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning (såsom journalföring).

 

2. Kategorier av personuppgifter

 • Namn och personnummer

 • Patient-ID

 • Adressuppgifter

 • Telefonnummer och e-post

 • Betalningsinformation

 • Information om hälsotillstånd, eventuella sjukdomar, allergier och överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, medicinsk historia, medicinska bedömningar, eventuella komplikationer av vård och behandling, infektioner och förskrivna läkemedel.

 • Dina önskemål om behandling/ingrepp, väsentliga uppgifter om utförda och planerade behandlingar/ingrepp.

 • Tidpunkt för varje vårdkontakt som Du har haft eller som planeras.

 • Fotografier

 • Information om lämnade och återkallade samtycken.

Denna insamling och behandling krävs enligt lag (patientdatalagen och patientsäkerhetslagen). 

Uppgifter kan även behandlas för att uppfylla bokföringslagen.

 

3. Användning av personuppgifter:
Vi använder Dina personuppgifter för att:

 • Förbereda och genomföra konsultationer och behandlingar.

 • Kommunicera med Dig om bokningar, påminnelser och uppföljning.

 • Säkerställa korrekt medicinsk bedömning och vård.

 • Uppfylla våra rättsliga och etiska skyldigheter.

 • Utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

 • För att upprätta statistik om hälso- och sjukvården.

 • Hantera och utreda eventuella klagomål och händelser som har medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada (lex Maria) samt anmälan av detta till Inspektionen för vård och omsorg ("IVO").

 • Skicka och hantera remisser

 • Förskriva läkemedel.


4. Delning av personuppgifter:
Vi delar endast Dina personuppgifter med behöriga medicinska och administrativa personal som är involverade i Din vård. Uppgifter kan också delas med relevanta myndigheter i enlighet med lagkrav.

 

5. Dataskydd och säkerhet:
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust eller missbruk.

 

6. Lagring av personuppgifter:
Dina personuppgifter lagras under den tid som krävs för att uppfylla ändamålen med insamlingen och enligt tillämpliga lagkrav. Journalhandlingar bevaras i minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i handlingen i enlighet med patientdatalagen. Uppgifter som omfattas av bokföringslagen bevaras i sju år enligt bokföringslagen.

 

7. Dina rättigheter:
Du har rätt att begära tillgång till Dina personuppgifter, korrigera felaktiga uppgifter, begränsa behandlingen, invända mot behandling och begära radering av Dina uppgifter. Kontakta oss om Du önskar utöva dessa rättigheter.


8. Kontaktinformation:
Om Du har frågor, funderingar eller begäranden rörande Dina personuppgifter eller vår personuppgiftspolicy, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvariga på aili.low@moduda.se. 

 

9. Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen
Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om Dig som Plastikkirurgi 
Läkarhuset Uppsala behandlar och begära att Dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.
Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har Du även rätt att begära:

 • att Dina uppgifter ska raderas

 • att behandlingen av Dina personuppgifter ska begränsas

 • att få Dina personuppgifter överförda till Dig eller annan i ett elektroniskt format (s.k. dataportabilitet).

 

Om Du invänder mot en behandling får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte har en annan rättslig grund än intresseavvägningen eller kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än de registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 


Om Du har frågor gällande vår behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av Dina rättigheter som beskrivs ovan, kan Du kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.


Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Dit kan Du som registrerad vända Dig om Du anser att vi behandlar Dina personuppgifter felaktigt eller om Du får ett besked från oss som rör behandling av Dina personuppgifter som Du inte håller med om. Du hittar mer information på www.imy.se.

 

 

Skydd av personuppgifterna
All vår personal omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt vilket innebär att personalen inte 
obehörigen får röja vad denne fått veta om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Patientuppgifter är endast åtkomliga för den personal som behöver det för att kunna utföra sitt arbete. Vi har organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

I vårt journalsystem är det möjligt att söka på namn eller personnummer. Om Du som patient anser att en uppgift i Din patientjournal är oriktig eller missvisande har Du rätt att få Din synpunkt om det som är felaktigt införd i Din patientjournal. För att få en uppgift rättad krävs det att den som ansvarar för journalföringen är överens med Dig om felaktigheten.

 

Om Du som patient vill få hela eller delar av Din journal förstörd kan Du ansöka om detta hos IVO. Som patient har Du rätt att begära information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt som någon har tagit del av Dina patientuppgifter. Du kan ha rätt till ersättning enligt artikel 82 i dataskyddsförordningen om Du har lidit skada till följd av att Dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen eller 
patientdatalagen.

 

 

Journalkopior
Du som är patient har - som utgångspunkt - rätt att begära att ta del av Din journalhandling genom att läsa och skriva av denna hos oss eller få en avskrift eller kopia på journalhandlingen. Även en närstående till en patient kan begära att få ta del av en journalhandling. Vid eventuellt beslut att Du som patient eller närstående inte får del av hela eller delar av journalhandlingen kommer frågan att överlämnas till IVO för prövning. Notera att om en journalhandling har lämnats ut till någon kommer det att dokumenteras i patientjournalen vem som har fått handlingen, avskriften eller kopian och 
när denna har lämnats ut.

 


Kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig
Plastikkirurgi Läkaruset drivs av docent dr Aili Low och hon är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter i enlighet med vad som nämnts ovan.

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig är följande:

Aili Low
moduda AB
Org.nr: 559403-9249
Adress: Kungsgatan 43, 4 tr, 75321 Uppsala

Tel: 018-15 60 30

E-postadress: aili.low@moduda.se

Tänk på att aldrig skicka e-post som innehåller personnummer eller patientuppgifter.

 

Senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig på www.plastikuppsala.se/information. Högst upp på denna sida ser Du datum för senaste uppdatering. Kliniken kan av olika skäl behöva uppdatera denna personuppgiftspolicy.

 

Om policyn ändras kommer Du att informeras om förändringen påverkar behandlingen av Dina personuppgifter. Vid förändringar som är oförenliga med ändamålen för vilka Dina personuppgifter samlades in kan kliniken komma att inhämta samtycke till den nya behandlingen innan behandlingen påbörjas. 

 

 

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar
Enligt lag får vi inte utföra estetiska behandlingar förrän efter en viss betänketid. För operationer är det 2 veckor, för injektion 48 timmar. Samtycke till ingreppet eller behandlingen får lämnas först efter att betänketiden har gått ut.
Inför behandlingen skall Du informeras om:

 • Vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns, det förväntade behandlingsförloppet och resultatet, eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd samt väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Du ska även veta hur eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada ser ut. 

 • Hur Du kan kontakta kliniken samt till Din kirurg om det skulle uppstå en komplikation.

 • Att vi har en patientförsäkring hos Folksam dit patienter hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med undersökning, operation eller behandling hos oss.

 • Att kliniken (Plastikkirurgi Läkarhuset) är registrerad hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), som ansvarig tillsynsmyndighet.

 


Regler och rättigheter i vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om Du har varit med om något inom vården som Du inte är nöjd med. Det kan Du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.
Som patient ska Du få bra vård av god kvalitet och Du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information som Du förstår om Din hälsa och Din vård.
Du kan lämna synpunkter eller klaga om Du inte är nöjd med den vård Du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt (här är länken till sidan där Du kan kontakta Region Uppsala). Du kan kontakta verksamheten som ansvarar för den vård Du vill lämna synpunkter eller klagomål på. Du kan också höra av Dig till Patientnämnden.

Du kan läsa mer på https://regionuppsala.se/det-har-gor-vi/halso-och-sjukvard/journal/

 

 

Patientnämnden
Du kan kontakta patientnämnden i Uppsala län om Du vill ha stöd i samband med att Du har synpunkter eller vill klaga på vården. Du behöver inte ha kontaktat vården innan med dina synpunkter; Du kan kontakta patientnämnden först om Du vill. I väntrummet på mottagningen finns en pärm med formulär som Du kan fylla i för att skicka till patientnämnden. Där finns också information om vart formuläret skall skickas.
Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården. Där kan Du också få information om Dina rättigheter och få råd om vilka andra myndigheter Du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs. Det kostar inget att kontakta patientnämnden.

 

 

Uppförandekod
Vår plastikkirurgiska mottagning är engagerad i att upprätthålla högsta etiska standarder och integritet i alla våra affärsrelationer. Denna uppförandekod beskriver de principer och riktlinjer som styr vårt beteende gentemot leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter.


1. Rättvisa och ärlighet:
Vi kommer alltid att agera med rättvisa och ärlighet i våra affärsrelationer. Vi förväntar oss samma grad av ärlighet och rättvisa från våra affärspartners och leverantörer.


2. Integritet och konfidentialitet:
Vi kommer att respektera konfidentialiteten av all information som delas med oss och kommer att skydda och hantera denna information på ett ansvarsfullt sätt. Vi förväntar oss att våra affärspartners behandlar vår konfidentiella information på samma sätt.


3. Konfliktfrihet:
Vi kommer att undvika situationer där det kan uppstå en verklig eller potentiell konflikt mellan våra personliga intressen och företagets intressen. Vi förbinder oss att inte ta emot eller erbjuda gåvor, förmåner eller tjänster som kan påverka vår objektivitet och oberoende.


4. Rättssäkerhet och efterlevnad:
Vi åtar oss att följa alla tillämpliga lagar och regler och förväntar oss att våra affärspartners också agerar i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att undvika deltagande i illegal eller osaklig verksamhet.


5. Öppen kommunikation och transparens:
Vi kommer att kommunicera öppet och ärligt med våra affärspartners och leverantörer. Vi kommer att sträva efter att bygga långsiktiga relationer baserade på ömsesidig respekt och förtroende.

 

6. Kvalitet och professionalism:
Vi kommer att eftersträva högsta kvalitet och professionalism i alla våra affärsrelationer. Vi förväntar oss att våra affärspartners och leverantörer levererar produkter och tjänster av högsta standard.


7. Miljömedvetenhet och hållbarhet:
Vi uppmuntrar våra affärspartners att också följa hållbara och miljövänliga metoder i sina 
verksamheter och att stödja vårt engagemang för hållbarhet.

 

Genom att följa dessa riktlinjer för affärsrelationer, strävar vi efter att bygga starka och långsiktiga partnerskap som är grundade på ömsesidig respekt, ärlighet och integritet.

 

 

Hållbarhetspolicy

Vår plastikkirurgiska mottagning är engagerad i att främja och praktisera hållbarhet i alla våra verksamhetsområden. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön och samhället samtidigt som vi fortsätter att erbjuda högkvalitativ vård och service till våra patienter.


1. Resurseffektivitet:
Vi åtar oss att använda våra resurser, inklusive energi, vatten och material, på ett effektivt sätt. Vi kommer kontinuerligt att utvärdera och identifiera möjligheter till minskad resursförbrukning och genomföra åtgärder för att minska vår miljöbelastning.


2. Avfallshantering:
Vi strävar efter att minimera vårt avfall genom att använda återvinningsbara material och följa bästa praxis för avfallssortering och hantering. Vi strävar efter högsta möjliga återanvändning och återvinning av material i vår verksamhet.


3. Miljövänliga produkter och behandlingar:
Vi prioriterar användningen av miljövänliga produkter och behandlingsmetoder som är säkra för både patienter och miljön. Vi utvärderar kontinuerligt hållbara alternativ när det gäller material och produkter som används i våra behandlingar.


4. Utbildning och medvetenhet:
Vi utbildar kontinuerligt vårt team och våra patienter om vikten av hållbarhet och 
miljömedvetenhet. Genom att öka medvetenheten kan vi att arbeta tillsammans för att minska vår kollektiva påverkan på miljön.


5. Ständig förbättring:
Vi åtar oss att kontinuerligt övervaka och utvärdera våra hållbarhetsinitiativ för att identifiera 
områden där vi kan göra ytterligare förbättringar. Vi välkomnar feedback från vårt team, våra 
patienter och vårt samhälle för att driva positiva förändringar.


Genom att anta och integrera dessa hållbarhetsprinciper i vår verksamhet, strävar vi efter att vara en förebild för hållbarhet inom den plastikkirurgiska branschen och bidra till en hälsosam och hållbar framtid för alla.

 

 

Patientsäkerhetsberättelse
Som del av Region Uppsala arbetar vi aktivt med patientsäkerhet för att förebygga att vårdskador sker. Region Uppsala har en nollvision när det gäller vårdskador. Vi medverkar aktivt till att öka säkerheten i vården och patientsäkerhet är en prioriterad del av vårt dagliga arbete. Arbetet med patientsäkerhet syftar inte till att leta fel hos enskilda individer utan handlar istället om att hitta och lösa underliggande systemfel. 

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse för föregående år. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver våra mål för patientsäkerhetsarbete, vilka strategier och åtgärder som genomförs för att minska risk för vårdskada.